Privacy Policy

Privacyverklaring Tennisvereniging LTC Hofgeest
Als lid van Tennisvereniging LTC Hofgeest deelt u persoonsgegevens met de vereniging. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe er wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarnaast zijn wij ook verplicht u hierover te informeren i.v.m. de AVG, de privacywet. In deze tekst kunt u o.a. lezen welke persoonsgegevens wij van u opslaan, waarvoor wij deze gebruiken, wie toegang heeft tot deze gegevens en welke rechten u heeft.

Welke persoonsgegevens?
Bij uw aanmelding als lid van Tennisvereniging LTC Hofgeest heeft u de volgende informatie verstrekt, door het invullen van het inschrijfformulier (via website Tennisvereniging LTC Hofgeest):

  • Naam: voorletters, roepnaam, tussenvoegsel en achternaam·      
  • Geboortedatum en geslacht·      
  • Adres: straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats·      Telefoonnummer (vast/mobiel)·      
  • E-mail adres·      
  • Pasfoto·      
  • Incasso machtiging: mandaat, bankrekeningnummer (IBAN) en rekeninghouder·      
  • Factuuradres·      
  • KNLTB gegevens: bondsnummer, speelsterkte en rating (afhankelijk van eerdere inschrijving bij tennisvereniging)

Ook bij aanmelding voor competitie of toernooi verstrekt u deze gegevens.

Waar gebruikt LTC Hofgeest deze gegevens voor?
Deze gegevens verwerken wij alleen t.b.v. uw Tennisvereniging LTC Hofgeest lidmaatschap (AVG grondslag Uitvoering van overeenkomst). Denkt u hierbij aan aanmelding bij de KNLTB, het innen van uw contributie, het verzorgen van de administratie rondom het lidmaatschap, het organiseren van competities of toernooien, het organiseren van vrijwilligerswerk, het versturen van een uitnodiging voor bijvoorbeeld de algemene ledenvergadering en de Nieuwsflits met verenigingsnieuws.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?
Binnen Tennisvereniging LTC Hofgeest hebben enkele direct betrokken commissie- en bestuursleden toegang en dan alleen tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van hun functie.

Tennisvereniging LTC Hofgeest verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij dit wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vordering door politie) of met uw toestemming.

Wij zijn verplicht uw gegevens met de KNLTB te delen voor het verkrijgen van het lidmaatschap van de bond. De KNLTB kan uw gegevens delen met haar sponsoren (AVG grondslag gerechtvaardigd belang). Als Tennisvereniging LTC Hofgeest kunnen wij dit niet tegenhouden, zelf kunt u wel bezwaar maken en u afmelden via  Website bezwaar KNLTB. De KNLTB moet uw gegevens dan uit de betreffende bestanden verwijderen.

Tennisvereniging LTC Hofgeest geeft (i.v.m. uitvoering van de overeenkomst) onderstaande partijen opdrachten, waarbij deze uw persoonsgegevens zouden kunnen inzien. Om uw privacy te waarborgen hebben wij met deze partijen een verwerkersovereenkomst:De persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard in een beveiligde database. Onze website beheerder en softwareleverancier is LISA Tennis B.V.
Voor het versturen van verenigingsnieuwsbrieven gebruikt Tennisvereniging LTC Hofgeest naast KNLTB.club ook MailChimp.

Tenslotte heeft u ook zelf toegang tot uw persoonsgegevens. Door met uw wachtwoord in te loggen op de ClubApp  kunt u uw persoonsgegevens met betrekking tot uw lidmaatschap vinden en bewerken.

T.b.v. het verenigingsleven en het contacten van tennispartners kunnen alle leden van Tennisvereniging LTC Hofgeest, na inloggen met wachtwoord, de online ledenlijst inzien. De getoonde gegevens kan ieder voor zich aanpassen. Wij verstrekken als vereniging de ledenlijst niet aan derden. Dit, en ander oneigenlijk gebruik, is ook de leden van Tennisvereniging LTC Hofgeest niet toegestaan.

Beveiliging persoonsgegevens.
Tennisvereniging LTC Hofgeest treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Computers zijn middels wachtwoord en antivirus software beveiligd. Backups worden regelmatig gemaakt. Commissie- en bestuursleden die geautoriseerd toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
Tennisvereniging LTC Hofgeest bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Foto´s/Video's
Ter promotie van Tennisvereniging LTC Hofgeest en om een beeld te geven van ons verenigingsleven plaatsen wij foto´s en Video's van evenementen, LTC Hofgeest competitieteams en toernooien op onze verenigingswebsite, de digitale nieuwsbrief en de facebookpagina van Tennisvereniging LTC Hofgeest. Wij willen de leden op de ALV hier collectief toestemming voor vragen. U heeft het recht om verwijdering te vragen van foto´s waar u ongewenst en duidelijk herkenbaar op staat.

Heeft u klachten?
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan direct contact met ons op. We werken graag samen met u aan een oplossing. Komen we niet tot een goede oplossing, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Rechten:
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u opgeslagen hebben. Voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek vragen wij u om u te legitimeren.Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Al onze nieuwsbrieven bieden een´OPT OUT´ mogelijkheid. Het verwijderen van uw persoonsgegevens, dan wel het intrekken van uw toestemming, kan wel gevolgen hebben voor uw lidmaatschap.Indien u als lid beroep wil doen op het recht op vergetelheid (RTBF= right to be forgotten) of het recht op inzage in gegevens (SAR), dient u schriftelijk via email uw verzoek in. Tennisvereniging LTC Hofgeest zal dan binnen een maand reageren op dit verzoek.

Links naar andere websites
De website van Tennisvereniging LTC Hofgeest kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacy Policy is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Contactinformatie:
Als Tennisvereniging LTC Hofgeest zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Tennisvereniging LTC Hofgeest is gevestigd Broeklanden 5, 1991 AP Velserbroek.
Website: LTC Hofgeest.  Hier vindt u bij ´contact´ ook de mailadressen en telefoonnummers van het LTC Hofgeest Bestuur en de verschillende commissies.
E-mail:  [email protected],  [email protected].

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op10-10-2022. Indien nodig, zal deze privacyverklaring worden aangepast. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 23 538 8398

Adres

Broeklanden 5
1991 AP Velserbroek

KVK-nummer

40596705